beats by dre cheap

MIRUH RAMAZANA (7)

MUKABELA I RAZUMIJEVANJE POSLUŠANOG  7. džuz

Mukabela je učenje (čitanje) po 10 lista ili 20 stranica svakog dana u džamiji. Mukabela se može učiti u tri vremenska perioda, iza sabaha, iza podne ili iza ikindije namaza. Najviše je rasprostranjeno učenje mukabele iza ikindije namaza. Mukabelu uče imami, hafizi i oni koji znaju i umiju pravilno i tačno čitati Allahovu knjigu. 
 Počinjemo sa prvom mukabelom dan prije ramazana a završavamo hatma-dovom uoči Bajrama ili prije klanjanja Bajram namaza. Velika čast je znati pravilno učiti Kur’an a.š,, a velika nagrada čeka one koji dolaze da slušaju i prate učenje mukabele u džamijama.
Zašto nas je malo na mukabelama?
 Da bi mogli sebi odgovoriti nadvirimo se u dušu i srce. Ako su nam u životu prioriteti imetak, bogata sofra, ormari puni odjeće i obuće a mi i pored toga ,nemamo' vremena za abdest, za namaz, te da je jacija u kasne sate a sabah prerano, sa nama nešto u redu nije.
7. džuz
 Obratimo pažnju na ono što nam Allah, dž.š., govori kada nam se obraća s riječima: O vjernici. Ova sura čak 16 puta doziva vjernike. Umjesto posebnog komentara  dovoljno je da pročitamo ove pozive. Kako je prelijep Kur'an u svom stilu i logičkom slijedu ukazuju i dozivanja vjernika u ovoj suri, naročito  prvo dozivanje, to jest prvi ajet koji doziva vjernike, i zadnji.  Kreće se s obavezama, objašnjavaju se obaveze i propisi čovjeka u životu, a kako se završava sura tako se vjernici podsjećaju na završetak života, odnosno i onu posljednju obavezu koju imaju prije smrti. 
 - O vjernici, ispunjavajte obaveze! Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti; dok obrede hadža obavljate, nije vam dozvoljeno loviti. Uistinu, Allah propisuje što On hoće.
- O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadždža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Časnome hramu želeći nagradu i naklonost Gospodara svoga. A kad obrede hadža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnome hramu,* nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. 
-  O vjernici, kad hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka; a ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite.* Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni.
-  O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!
-  O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su neki ljudi htjeli da vas se dočepaju, a On je zadržao ruke njihove.* I bojte se Allaha, i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
-  O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na Putu Njegovu se borite da biste postigli što želite.
-  O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili mnogobošci – i Allaha se bojte ako ste vjernici 
-  O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
-  O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju.
- O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite.
-  O vjernici, Allah će vas dovoditi u iskušenje sa divljači koja će biti na dohvat ruku vaših i kopalja vaših – da Allah ukaže na onoga koji Ga se boji kad ga niko ne vidi. A onoga ko i poslije toga nasilje učini čeka bolna patnja.
-  O vjernici, ne ubijajte divljač dok obavljate obrede hadža! Onome od vas ko je hotimično ubije kazna je da jednu domaću životinju, čiju će vrijednost procijeniti dvojica vaših pravednih ljudi, pokloni Kabi, ili da se iskupi time što će, ravno tome, nahraniti siromahe, ili postiti, da bi osjetio pogubnost postupka svoga. A Allah je već oprostio ono što je bilo. Onoga ko to opet uradi – Allah će kazniti. Allah je silan i strog. 
-  O vjernici, ne zapitkujte o onome što će vam pričiniti neprijatnosti ako vam se objasni; a ako budete pitali za to dok se Kur’an objavljuje, objasniće vam se, ono ranije Allah vam je već oprostio. – A Allah prašta i blag je.
-  O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili.
-  O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoče dvojica pravednih rođaka vaših ili neka druga dvojica, koji nisu vaši – ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako posumnjate, zadržite ih poslije obavljenog namaza i neka se Allahom zakunu: ,,Mi zakletvu ni za kakvu cijenu nećemo prodati makar se radilo i o kakvu rođaku i svjedočenje koje je Allah propisao nećemo uskratiti, jer bismo tada bili, doista, grješnici.”
  Pošto je sura El-Maide sura halala (dozvoljenog) i harama (nedozvoljenog), jedina je u sebi objedinila pet vrijednosti koje čuva islamsko zakonodavstvo: čuvanje vjere, života, razuma, časti i imetka. Uzvišeni Allah, dž.š., u ovoj suri ističe univerzalnu vrijednost svetosti ljudskog života čije nepravedno oduzimanje upoređuje s uništenjem cijelog ljudskog roda: „Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.“ El-Maide, 32.
  El-En'am (Stoka) je prva mekkanska sura u Mushafu, jer sve sure od El-Bekare do El-Maide su medinske. Ima 165 ajeta i objavljena je nakon sure El-Hidžr.
  Objavu ove sure su pratile mnoge posebnosti. U cjelosti je objavljena Poslaniku, s.a.v.s., tokom samo jedne noći, dok su ostale sure objavljivane postepeno. Ono što je najviše karakterizira jeste što je njeno objavljivanje pratila skupina od sedamdeset hiljada meleka, koji su slavili i hvalili Allaha, dž.š.
  Sura El-En'am započinje s divnim ajetom: „Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju – druge sa Gospodarom svojim izjednačuju!“, koji od samog početka ukazuje na njenu suštinu i poruku. Ova sura upozorava na različite vrste idolatrije, ukazuje na Allahovu jednoću (tevhid) i poručuje vjernicima: „U vašim srcima ne smije biti nikoga osim Allaha!“ Tevhid i zabrana širka se u ovoj suri spominju na 49 mjesta.
  Zanimljivo je da se sura El-Maide završava s ajetom: „Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je na njima; On sve može!“ El-Maide, 120.   
  Kao da su ove riječi priprema za početak sure El-En'am: „Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao…“
  Sura El-En'am se obraća vjernicima kako bi povećala njihovo vjerovanje u Allaha, njihovu ljubav prema Rabbu i njihovu iskrenost i predanost ibadetu. S druge strane, ona nudi odgovore ateistima i materijalistima: „Upitaj: ,,Čije je sve ono što je na nebesima i na Zemlji?" – i odgovori: ,,Allahovo!" On je Sebi propisao da bude milostiv. On će vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, pa – oni neće vjerovati.“ El-En'am, 12.
  Mnogi ajeti sure El-En'am započinju s riječima: „Reci…“ ili „On je… ,,Šta je povod njihovom ponavljanju?
  Dok učimo ovu suru, primjetit ćemo da svaki ajet koji govori o Allahovoj moći, započinje s zamjenicom  ,On':
„On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.“ El-En'am, 3.
„On vas noću uspavljuje – a zna i šta ste preko dana griješili – zatim vas budi, sve dok ne dođe čas smrti. Na kraju, Njemu ćete se vratiti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti.“ El-En'am, 60.
  U ajetima koji započinju s ,Reci' upućuje se na argumente kojima se pobijaju pogrešna vjerovanja te se ukazuje na dokaze Allahovog stvaranja: „Reci: ,,Kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?" Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glave okreću.“ El-En'am, 46.
  Ovi ajeti se obraćaju učačima Kur'ana: „Spoznajte Ko je vaš Gospodar i ispunite vaša srca ljubavlju prema Njemu.“

RODNA GRUDA
http://vrazici.blogger.ba
21/05/2018 19:34